EESTI  KULTUURI   FRONT. 
POLIITILIS-KULTUURILISED  TEGEVUSPRINTSIIBID.
( Seletavad  põhimõtted,  mis  on  olnud  EKF-i   tegevuse 
põhialusteks    seisukohad ,  mis  ei  ole  muutunud  läbi  aastate.)
 
 
 

Riik.  Rahvus.  Kultuur.
 

Riiki  tunnustatakse  sedavõrd  kuidas  ta  suudab  valitseda  rahvast,  kui  teda  esindab  teatud  enamus 
ühiskonnast,  kelle  mõtted   ja  mentaalsus  on  otseselt  ning  üheselt  tõlgendatavad  ning  avalikud. 

Rahvust ( ühiskonda, kollektiivi )  tunnustatakse  sedavõrd  kuivõrd  ta  suudab  tegutseda  samadel 
lähtealustel,  kuivõrd  suudetakse  teha  koostööd  rahvuse ( inimeste inimese )  ühise  eesmärgi  nimel. 
Eelduseks,  et  see  nn  ühine  eesmärk  on  eelnevalt  ühiskonnas  piisava  suhtluse  teel  kokku  lepitud.   
Konserveerivad  selgitused  rahvale  omase   kultuuri  säilitamise  ja  hoidmise  pinnalt  ( statistiline 
mõtlemisviis )  jäävad  siinkohal  puudulikult  üldsõnalisteks. 

Kultuuri  tunnustatakse  tema  sisu   ja  väljendusviiside  läbi.  Tema   põhiosaks  eeldatakse  olevat  uudsus,  
ajakohasus,  kõrge  taluvus-  ning  valulävi.  Taoline  EKF-i  hinnang   kultuuri  tootva  inimese  tegevusele 
ei  sõltu  autori   rahvusest,  ametist,  valitud  erialast  ega  sellest   millisesse  kultuuriossa ( pop-, sub-, 
eliit-  jne, v.a. massikultuuri )  ta   kuulub. 
Üks  paradoksaalsetest  väidetest,  mis  on  vastunäidustatud  üldise   elujaatava   EKF-i   hoiakuga  on 
tõdemus  iga  elusobjekti   lõpust   ja  hävingust    asjaolust,  mis  kehtib  igasuguse  eluaspekti  avaldumise 
kohta.  Kõigel  on  lõpp   ja  see  on  eksistentsi  poolt  korduvalt  tõestatud  fakt.  Seetõttu  võib  EKF-i 
tegevust  tõsisemas ( idealistlikumas )  osas  nimetada  eksitentsialistlikuks.  EKF  asetab  eetilise  taluvuspiiri 
oma  teadmistehuvis   ja  tolerantsuses  võimalikult  kaugele.  Piirsituatsioonid   on  EKF-i  stabiilses  huviorbiidis.  
Erinevalt  teistest   kultuurilis-poliitilistest  äärmusliikumistest  ei  ole  nende  läbielamine  kohustuslik  ega 
soovitatav.  Läbielamist  leiavad  ainult  need  piirsituatsioonid,  mis  on  vältimatud. 
 
 

Keskkond Loodus Manipulatsioon.
 

Manipulatsiooni   EKF-i  tegevuses  ei  välistata,  kuid  seda  kasutatakse  ainult  keskkonnaga  seotud 
temaatiliste  kultuuriprojektide  teostusel,  vaimse  arenguvõimaluste  avardamise  eesmärgil.  EKF  otsib 
inimreaalsust  väljaspool  surmatingimusi.  Seetõttu  ei  oma  manipulatsioon  EKF-i  mõistes  negatiivset 
tähendust  ega  tegele  reaalsuse  piiratud  iseloomust  mitteteavitatud   inimestega.  Kõik  vastulaused 
ja   vastandamised  teiste  inimeste   ja  organisatsioonide  aadressil  lähtuvad   EKF-i  poolt  aktsepteeritud 
eetiliste  väärtushinnangute  kaitsest.  Konflikt  sellest,  et  vastasleer  ei  jaga  samu  eeldusi  ning  eesmärke, 
lisab   olukorrale   teatud   metafüüsilise  alge,  seda  ajal  kus  nii   kunstis   kui   ka  ühiskonna  muudes 
tsiviliseeritud  osades  võitlusmoment  oma  tugevamas  väljenduses  puudub.  EKF  arvestab  nii  loodus- 
kui   ka   linnakeskkonna   metafüüsilisusega.  Kuna  vastasobjektiks  on  pealtnäha  elutu,  anonüümne, 
vaikiv, mitteinimlik,  kuid  ka  inimese  poolt  taasloodav   ning  kontrollitav  sfäär  ( mida  EKF 
keskkonna   puhul  täiesti  võrdväärselt   inimteadvusele  ja  tema  võimetele  tunnustab )  on  manipulatsioon  
õigustatud.   Õieti   tähendab  manipulatsioon  EKF-i   mõistes   keskkonna   tundmaõppimist  läbi  vahetu, 
tunnetusliku   kogemuse.  Manipulatsioon   võib   tähendada   siinkohal   ükskõik   millist   alternatiivset 
tegevust,  näiteks   süvendatud   mõtlemise   praktiseerimist   harjumuslikus  olukorras,  kus  see  pole 
reaalne ( eirates   nt.  eelistatavat   Tegevust   ning  väljakujunenud   üldkasutatavaid   käitumistavasid ). 
Kui   selliste,  kindlalt  valitud  lähtekohtade  poolt  tekkiv  resonants  või  kaja  jõuab  läbi   EKF-i  kultuuriliste  
aksioomide   ning  ettevõtmiste   mingeid   teid   pidi  avalikkusesse,  võib  seda   nimetada   näitlikuks 
manipulatsiooniks   lihtinimeste  silme  all.  Kui  selline  laialdast   kõlapinda   saavutav  tegevus   publikus 
sõltuvust  tekitab,  taganeb   EKF  vastutusest   inimeste   ees,  kellel  puudub  samalaadne   teadvustatud 
eetiline   siht   ja   ülesehitav   motivatsioon.   Need   ühiskonna   osad,   mis   vastupidiselt   EKF-i 
tegevusele  ( mille  algne   tähelepanu  pearõhk   asus   surmapiire   trotsiva  individuaalse  lahenduse 
leidmises )  tegelevad   väljakujunenud   ühiskonnakorralduse   ja   eksistentsireeglite   stabiilse  ülalhoiu 
ning  säilitamisega,  asuvad   EKF-iga  otseses  opositsioonis  ( on  potentsiaalsed  vastased ).
 
 

Poliitika.  Valitsemis-   ja  survemeetmed,  psühholoogiline  sõjapidamine.
 

EKF  ei  toeta  riiki   ja  teda  esindavaid  inimesi,  kes  juhinduvad  riigikaitse  poliitika  poolt  ettekirjutatud 
seadustest,  mis  peab  sõda  teiste  riikidega  ükskõik  millistel   põhjustel:  territoriaalsetest,  religioossetest,  
majanduslikest   või  riigi   enesekaitsest  tulenevatest   pretensioonidest.  Ainuke  sõda  mis  on  EKF-i 
poolt   aktsepteeritud   tähendab  võitlust  oma  kultuuriprojektidega   saavutatud   positsioonide  eest, 
sealhulgas   kirjutatud   tekstide   ja  näituse   kontseptsioonide  tähenduste  moonutamise   ning  varguse 
vastu.  Need  EKF-i   ja   tema   kaasmõtlejate  vastased,  kes  on  nimetatud   kuriteod   tahtlikult  või 
tahtmatult   korda   saatnud   jäävad   võrdväärselt   EKF-i   ühtse   vaenlase   staatusesse.  Oma  iseloomule 
vastav  adekvaatne   seisus  pole  sellise  vargamentaliteedi   puhul  ajaliselt   piiratud   ning   edasisele 
vaidlusele   ei   kuulu.   EKF-i   ülesandeks   psühholoogilise   või   poliitilise  surve   tingimustes   saab 
stoiliselt   ülalhoitav  sõltumatu   isiksuse  vabaduseideaal.  Taoline  fiktiivne   ning   ametlikult  registreerimata   
organisatsioon   võtab   endale  õiguse  avaldada  oma  seisukohti   kogu   maa   ja   selle   rahva   nimel 
ning  teeb  seda  põhiliselt  surma  ähvardusel.   EKF-i   liikme   individuaalne  usk  ning  tempel   on  tema 
keha.  Läbi   võitluse   inimese   kolonialistliku,  väära   ellusuhtumisega   saavutatakse   vabadus  oma 
ühiskondlikele  tõekspidamistele.  Vaimse   praktika   sihiks   on   individuaalne   areng.
 
 
 

                                                                                                           Karl  Nagel
                                                                                                           30.10.2005
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
 

 
 
 

 


 

          2005
           "LAST-STUDIO"
 
 
 
 
 
 

Hosted by uCoz