" UUS  EPOHH "
                                        (  ASUTATUD   15.03.2003 )

                                            PARTEI   PÕHIKIRI.
 

           -       Eesmärk.
            -       Tegevusvaldkond.
            -       Juhtimine. 
            -       Varakasutus.
            -       Varakäsutus.
            -       Tegevuse  lõpetamine.
 

NB ! 
Partei  tegevus  toimub  riigi  üldtunnustatud  lepetega  seatud  normide  väliselt.

Kui  demokraatlikus  riigis  hõlmab  poliitika  ainult  kõrgema  riikliku  või  omavalitsusliku  juhtimis-  ja  valitsemistasandi, 
siis  "UUS  EPOHH"  organisatsiooniline  tegevus  väljendub  pigem  totalitaarse  vormina,  kus  kõik  eluvaldkonnad  on 
politiseeritud.  "UUS  EPOHH"  ideeline  sisu  hõlmab  ühiskonna   omandi-,  võimu-  ja  õigussuhteid,  ta  määratleb  riigi 
olemasolevad  institutsioonid,  ideoloogia  ning  filosoofilise  baasi,  ümbermõtestab  need  ja  viib vastavusse  uue  ajastu 
praktilise  filosoofia   ja  individualismiga.  Partei  "UUS  EPOHH"  on  sõltumatu  organisatsioon  ja  lähtub  vaba  kriitika 
olemasolu  vajadusest  riigi  ning  ühiskonna  kollektiivsete  majanduslike  erahuvide  üle.

"UUS  EPOHH"  organisatsioonilises  töös  osalejate  parteilise  tegevuse  lõpetamise  määrab  ära  riigi 
peamiste  lahendust  ootavate  teemade  ring: 
1.   kultuuripoliitika  pakutavatest  tingimustest:  puudulik  huvi  ja  rahastamine. 
2.   ühiskonna  lõhestatuse  soodustamine  ja  hariduse  ühekülgne  spetsialiseerimine.

"UUS  EPOHH"  programmiline  eesmärk  ei  ole  riigivõimu  omandamine,  kasutamine  ja  säilitamine. 
Parteiline  juhtimine  määratleb  tegevuse  põhialused:
1.   Elu  väärtustamine. 
2.   Surma  teadvustamine.  Praktilise  filosoofia  teavitamine  ja  kasutuselevõtt. 
 

                                                                                                                                                  15.03.2003 
                                                                                                                                                   Karl  Nagel
 


 

 


 

       2003-2006
       "UUS  EPOHH"